Ingredient: white whole wheat flour/all purpose flour